Cấp độ thành viên trong VNEGG

Nhằm công nhận các đóng góp của các thành viên, VNEGG có hệ thống thứ bậc dành cho những người có đóng góp nhiều câu hỏi, trả lời hay trong website.

Danh sách các cấp bậc hiện tại được cập nhật bên dưới. Để lên cấp, bạn cần gửi câu hỏi, trả lời để nhận được EXP. Khi đủ EXP tài khoản sẽ lên cấp. Bot nâng cấp tài khoản chạy mỗi 15 phút 1 lần.

Green Egg0
Golden Chick10
Eager Sparrow50
Swift Falcon170
Black Eagle400
Storm Vulture1000
Silver Hawk2500
Blue Dragon6000
Bahamut14000
Eternatus23000