hàm trong python

08:21 27/05/2021annh33 lượt xem

Viết chương trình đếm số nguyên tố: Yêu cầu xây dựng các hàm sau: -Hàm LaSoNguyenTo(x): trả về True nếu xlà số nguyên tố, còn lạitrả về False; -Hàm SoHopLe(x): trả về True nếu x<=1, còn lại trả về False; -Hàm NhapVaDem(): thực hiện nhập liên tục các số nguyên cho đến khi số được nhập vào là số <=1 thì dừng.Sử dụng hàm SoHopLe(x) ở trên để kiểm tra một số x có <=1 hay không. Sử dụng hàm LaSoNguyenTo(x) ở trên để kiểm tra và đếm có bao nhiêu số nguyên đã được nhập là số nguyên tố. Kết quả được trả về qua tên hàm. -Hàm InKQ(kq): in lên màn hình kết quả theo mẫu sau. ví dụ: Nhap day so: 3 7 6 8 9 15 11 17 -7 Co4so nguyen to

Gửi Trả Lời

Chưa có câu trả lời nào