Join trong Django

Mình đã làm được nhưng cảm giác cách làm cứ ngu ngu kiểu gì ấy

def get(self, request, *args, **kwargs):
    user_id = request.user
    init_context = load_init(user_id)
    context_data = []
    for a in BrandName.objects.raw('select * from products_brandname, products_category, products_country where products_brandname.category_id_id = products_category.id and products_brandname.country_id_id = products_country.id '):
      context = [{
        'id': a.id,
        'brand_name': a.brand_name,
        'category_name': a.category_name,
        'country_name': a.country_name,
        'broand_desc': a.broand_desc,
        'broand_desc': a.broand_desc,
      }]
      context_data.extend(context)
    context_data = {
      'context_data': context_data
    }
    print(context_data) 
    init_context.update(context_data) 
    print(init_context)
    return render(request, self.template_name,init_context)

table bên html là

<tbody>
              {% for obj in context_data %}
              <tr>
                <td>{{ obj.brand_name }}</td>
                <td>{{ obj.country_name }}</td>
                <td>{{ obj.category_name }}</td>
                <td>{{ obj.broand_desc }}</td>
                <td><a href="#"><i class="fa fa-pencil"></i> Edit </a></td>
              </tr>
              {% endfor %}
            </tbody>

Mong bạn góp ý về cách làm.

Thanks

Đã chỉnh sửa lúc 16:19 06/03/2021