Không hiển thị được Tên Khóa Học

02:08 25/05/2021NTC8917 lượt xem

from django.shortcuts import render from courses.models import Course

Create your views here.

def home_view(request):

object_list =Course. ****### (Chỗ này mình không có Objects)****

return render(request, 'home.html', {
    'object_list': object_list
})
Gửi Trả Lời

Chưa có câu trả lời nào