Làm thế nào để chèn code vào bài viết cho đẹp với Markdown editor tại VNEGG?

17:31 10/03/2021anhtran1 trả lời33 lượt xem2 thích

Code hiển thị đẹp thì mới dễ có người đọc câu hỏi và trả lời.

Gửi Trả Lời

1 phản hồi, đã có trả lời đúng

 1. VNEGG hỗ trợ gần như toàn bộ các đoạn mã của GitHub Flavored Markdown, các bạn có thể xem ở link sau: https://guides.github.com/features/mastering-markdown/

  Riêng về mã code chúng ta sẽ sử dụng nhúng như sau:

  
  
  ```javascript
  function fancyAlert(arg) {
   if(arg) {
    $.facebox({div:'#foo'})
   }
  }
  

  Bên trong mã nhúng có chèn thêm tên của ngôn ngữ, như vậy đoạn snippet sẽ được hệ thống đọc hiểu và hiển thị đẹp hơn.

  Đã chỉnh sửa lúc 17:44 10/03/2021
  Trả lời được chọn