list

10:20 08/06/2021annh21 lượt xem

Viết chương trình có sử dụng hàm thực hiện các yêu cầu sau: -Hàm Input(): nhập một số nguyên n (n>0) và n số nguyên lưu vào List L, và một số nguyên x; -Hàm First And Last(L)trả về và in lên màn hình List mới chỉ gồm phần tử đầu tiên và cuối cùng của L; -Hàm Search(L,x): xác định x có nằm trong L hay không. Trả về True nếu tìm thấy, còn lại trả về False. ví dụ: n=4 3 5 3 7 x=5 [3, 7] True

Gửi Trả Lời

Chưa có câu trả lời nào