SSL & Django

09:52 22/03/2021khienhd2 trả lời35 lượt xem

Cả nhà đã ai chạy ssl cho Django chưa. Mình đang tìm hiểu để chạy ssl trên Django.

Mình test thử nên cấu hình 1 sub domain (trên cloudflare) để trỏ về Django

  • Key và cert mình có thể lấy luôn trên cloudflare nên không phải tạo thêm

Với trường hợp thực tế như trên thì phương án làm như nào là hợp lý nhất cả nhả nhỉ

Many thanks :)

Gửi Trả Lời

2 trả lời cho câu hỏi

  1. https://uwsgi-docs.readthedocs.io/en/latest/tutorials/Django_and_nginx.html

    Mình làm theo tài liệu trên mà cứ bị

    ==> /var/log/nginx/error.log <== 2021/03/23 06:00:14 [error] 1301#1301: *21 open() "/root/App/app/static/css/app.css" failed (13: Permission denied), client: 171.241.10.15,

    Phân quyền đủ loại rồi mà không được.