sử dụng list

10:17 08/06/2021annh18 lượt xem

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n(n>0) và n số nguyên lưuvào List L. Thực hiện loại bỏ những phần tử có giá trị trùng nhau và lưu tập mới vào List M. In lên màn hình các phần tử trong M ví dụ: n=5 2 4 2 5 4 2 4 5

Gửi Trả Lời

Chưa có câu trả lời nào