Trường hợp nào nên sử dụng __new__

10:52 17/02/2021gale1 trả lời34 lượt xem

Mình đang sử dụng python 3.8

Gửi Trả Lời

1 trả lời cho câu hỏi

  1. __new____init__ đều là những phương thức dùng để khởi tạo class. Tuy nhiên, __new__ được thực thi trước và chạy ngay khi gọi lớp/object.

    Các ứng dụng cụ thể bạn có thể xem thêm ở link này (phần applications):

    https://howto.lintel.in/python-__new__-magic-method-explained/

    Đã chỉnh sửa lúc 04:50 18/02/2021