Trường hợp nào nên sử dụng __new__

__new____init__ đều là những phương thức dùng để khởi tạo class. Tuy nhiên, __new__ được thực thi trước và chạy ngay khi gọi lớp/object.

Các ứng dụng cụ thể bạn có thể xem thêm ở link này (phần applications):

https://howto.lintel.in/python-__new__-magic-method-explained/

Đã chỉnh sửa lúc 04:50 18/02/2021