Tự động tính giá trị của một field dựa vào giá trị của các field khác

04:45 24/05/2021gale1 trả lời29 lượt xem

Mình có model như sau

class Match(models.Model):
  ...
  home_team = models.ForeignKey(Team, on_delete=models.CASCADE)
  away_team = models.ForeignKey(Team, on_delete=models.CASCADE)
  goal_diff = models.SmallIntegerField(default=0)
  ...

class Team(models.Model):
  ...
  goals = models.PositiveSmallIntegerField(default=0)
  ...

mình muốn giá trị của

Match.goal_diff = Match.home_team.goals - Match.away_team.goals
thì làm như thế nào ạ
Mình cảm ơn !!
Gửi Trả Lời

1 trả lời cho câu hỏi

 1. Bạn có thể sử dụng signal để giải quyết vấn đề này

  Document tại đây

  Trường hợp trên bạn dùng signal post_save cho model Team

  from django.db.models.signals import post_save
  from django.dispatch import receiver
  from your_app.models import Team, Match
  
  
  @receiver(post_save, sender=Team)
  def update_goal_diff_signal(sender, team, **kwargs):
    try:
      match = Match.object.get(home_team__id = team.id) # get match instance
      match.goal_diff = match.home_team.goals - match.away_team.goals
      match.save(update_fields=["goal_diff"]))
    except Match.DoesNotExists:
      pass
  
    # Làm tương tự với away_team
  
  Đã chỉnh sửa lúc 05:21 24/05/2021