viết bằng cấu trúc while trong python

13:35 09/05/2021annh2 trả lời56 lượt xem

Nhập số nguyên (1<=n<=50) từ bàn phím. In lên màn hình chữ số theo cấu trúc sau. ví dụ: nếu n=45, kết quả in lên màn hình như sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..... 41 42 43 44 45

Gửi Trả Lời

2 trả lời cho câu hỏi

 1. n = int(input("Nhap n:"))
  c = 1
  s = '1'
  while c < n:
    c += 1
    s += f' {str(c)}'
  
  print(s)
  
  Bạn tham khảo nhé
 2. Để giải bài toán này bằng vòng lặp while, bạn có thể giải như sau:

  try:
    n = input("Nhap so n, voi 1 <= n <= 50: ")
    n = int(n)
    data = []
    i = 1
    if 1 <= n <= 50:
      while i <= n:
        data.append(str(i))
        i += 1
      print(' '.join(data))
    else:
      print("Value must be >= 1 and <= 50")
  except ValueError:
    print("Value must be >= 1 and <= 50")
  
  Đã chỉnh sửa lúc 03:56 10/05/2021